หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการ อบต.
คณะผู้บริหาร
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
กิจกรรมศึกษาดูงาน
ที่ทำการ อบต.
นายพรังษ์สรรค์ ตรีศูนย์
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
1
2

ตะกร้าปอวิทยาศาสตร์ (ทรงเหลี่ยม)  

 
 
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อถังเก็บนำ้ปะปาหมู่บ้าน ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมอุป [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนเหล็กฐานรองถังประปา หมู่ที่ 6 [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนเหล็กฐานรองถังประปา หมู่ที่ 5 [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนเหล็กฐานถังประปา หมู่ที่ 3 [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาแบล [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน โรงเรียนบ้านนาเกาะ และ [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาเปลี่ยนเหล็กฐานรองถังประปา หมู่ที่ 3 [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนเหล็กฐานรองถังประปา ห [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนเหล็กฐานรองถังประปา ห [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองห้วยเดื่อ หมู่ที่ 5 บ้านห้ว [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกค [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ( น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เค [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน โรงเรียนบ้านนาเกาะ [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองร่องกระดานถาฯ [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
 
อบต.บ้านกลาง โครงการครัวปันสุขเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านกลาง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
การจัดทำข้อมูลการนำเสนอคำขอเพิ่มเเละเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.8/ว2192  [ 23 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเร่งรัดการจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำ และการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 6-14 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.3/ว2193  [ 23 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 กสธ. มท. 0819.2/ว2188  [ 23 ก.ค. 2563 ]
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท. 0819.2/ว4253  [ 23 ก.ค. 2563 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ใหม่ กศ. มท 0816.3/ว2059  [ 23 ก.ค. 2563 ]
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4289  [ 23 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2189  [ 23 ก.ค. 2563 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2174  [ 23 ก.ค. 2563 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว2178  [ 23 ก.ค. 2563 ]
โครงการสอนออนไลน์ Project 14 กศ. มท 0816.3/ว2176  [ 22 ก.ค. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว2155 [เอกสารแนบ]  [ 21 ก.ค. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว2156 [เอกสารแนบ]  [ 21 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2162  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว2157  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2152  [ 21 ก.ค. 2563 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว2153  [ 21 ก.ค. 2563 ]
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด กศ. มท 0816.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4203  [ 20 ก.ค. 2563 ]
การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4171  [ 20 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2154  [ 20 ก.ค. 2563 ]
การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KM e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว2141  [ 20 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "คุ้มค่า" ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ กสว. มท 0820.2/ว2147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2122  [ 20 ก.ค. 2563 ]
การจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว2126  [ 17 ก.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2134  [ 17 ก.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 

สิมโบราณ วัดม่วงเย็น
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ย. 2555
 
 
 
พช0023.1/ว520  ขอเชิญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2563  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช0023.1/ว521  สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารสถ.การประชุมหารือประจำเดือนมิ.ย.63  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3784, 3785  1-การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3784, 3785  2-การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช0023.1/ว523  ขอเชิญประชุมรับฟังรายงานผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปอปท. ฉบับสมบูรณ์ Web Conference  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3796  ประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองเด็ก  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3783  กลางวันสำหรับแจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน KidDiary School ของสถานศึกษาฯ  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3796  ประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองเด็ก  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3787  แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3755 การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช0023.1/ว3678 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ Application ZOOM  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.3/ว 3762 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 518 การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณี จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 1 2 แห่งประมวลรัษฎากร  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 3782 หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช0023.1/ว519 การตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 3790 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 3795 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4  [ 21 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 3756 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2564  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
พช 0023.5/ว 517 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 20 ก.ค. 2563 ]  
พช0023.3/ว 512 การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด้กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 17 ก.ค. 2563 ]  
 
 
จำนวนประชากรของบ้านน้ำอ้อย (8 ต.ค. 2562)    อ่าน 63  ตอบ 0  
แจ้งซ่อมไฟฟ้า (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 349  ตอบ 0  
น้ำประปา (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 882  ตอบ 0  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-709-984
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ : 056-709984 โทรสาร : 056-709105
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
จำนวนผู้เข้าชม 2,531,967 เริ่มนับ 30 พ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10