หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช 0023.5/ว 386 โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 32  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 384 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการสภาเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2566  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 382 การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณฯ  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 387 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 381 รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2670 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 จังหวัดเพชรบูรณ์  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2671 มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 379 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2672 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช0023.6/ว 2674 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 2684 การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2656 การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2676 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2678 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2673 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 6645 ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ว377 โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพหลักสูตรระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 2  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2655 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว2638 การประกวดคลิปวีดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเเละสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 376 โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2636 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 372 ขอแจ้งการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2593 ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2594 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2595 โครงการ 1 อปท. สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2597 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2596 การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาส 3 เดือนเษายน -มิถุนายน 2566 เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 368 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 37, 39 และ 40  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
พช0023.1/ว2598 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่2/2566  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2567 ขอเชิญผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน ผู้อำนวยการ ครูเเละบุคลากร สังกัด อปท.สมัครอบรม โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 4 หลักสูตร  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2565 การรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 356 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ เเพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว 365  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ว 364 แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 67-69 ของเทศบาลและอบต.  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 2482 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 2521 การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [ 9 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2524 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (Smart Water & Smart City Management)  [ 9 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2525 ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  [ 9 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 6279 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 363 การสำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา เพื่อจัดทำประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ฉบับเพิ่มเติม  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2275 ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 115 (1/2566) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2514 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 2503 แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2500 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ(หลักสูตรระยะสั้น)ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2466 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท. ครั้งที่ 3/2566  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2470 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 2467 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2475 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 3  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 360 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21 (2 th MU Safe School Virtual Workshop)  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 361 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเเนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี เเละนาฏศิลป์ ฯลฯ )ของกองทุน พี่ร้องให้น้องได้เรียน จังหวัดพังงา  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 359 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับชมดนตรีระดับโลก การเเสดงวัฒนธรรม เเละฟังการบรรยายโลกฯ ว 359  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 2477 รายงานลูกหนี้ค้างชำระค่าอาหารเสริม นม โรงเรียน ณ วันที่ 27 เมษายน 2566  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 198
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 092-639-5645
Nakoa  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ : 056-709-984 โทรสาร : 056-709-105
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
จำนวนผู้เข้าชม 4,772,727 เริ่มนับ 30 พ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10