หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช 0023.6/ว 2238 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธ์ XBB.1.16  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2237 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
พช0023.1/ว322 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 323 แนวทางการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 5537 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 122 กลับต้นสังกัด  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 002.3/ว 321 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษี รุ่นที่ 35  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2218 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 320 การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว2217 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2212 สำรวจทางม้าลาย  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 2215 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 2214 แนวทางการปฏบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 325 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในสมัยวาระ พ.ศ. 2566 - 2569  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช81101/ว132 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 324 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ว 324  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 2223 ขอหารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2206 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่3 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
พช0023.1/ว/ว317 การจัดวันข้าราชการพลเรือน  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
พช0023.1/ว/ว318 รายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 1 ปี 2566  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2201 การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2200 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว309 กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม  [ 12 เม.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2140 การเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีก่าร การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16 - 20  [ 12 เม.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2138 ผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 12 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2132 แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 12 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2131 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 13  [ 12 เม.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 308 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โรงเรียนนำร่องตามโครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen  [ 11 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2117 การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 11 เม.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2102 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการ้รียนรู้ เเละ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในราชกิจจานุเบกษา  [ 11 เม.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2101 ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมเเละฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา 2019 (COVID-19) 3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม  [ 11 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2098 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง  [ 11 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 305 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  [ 11 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2097 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2096 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2100 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  [ 11 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2095 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)  [ 11 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2094 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 307 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 304 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถาม Google Forms เพื่อการสำรวจความพึงพอใจต่อองค์ความรู้และคู่มือในการแก้ปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2012 การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
พช 023.6/ว 2043 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2050 ขยายผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2049 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2041 ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2044 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2042 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2039 แนวทางการจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณสุขหรือภัยพิบัติ  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2035 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฏร  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 2038 หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2045 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2040 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 2  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2036 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3  [ 7 เม.ย. 2566 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 198
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 092-639-5645
Nakoa  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ : 056-709-984 โทรสาร : 056-709-105
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
จำนวนผู้เข้าชม 4,772,710 เริ่มนับ 30 พ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10